registration HE

 

תעריפי רישום לישראלים

MSOA 2018 דמי הרשמה – משתתפים ישראלים
כולל מע”מ
עלות הרשמה מוקדמת

עד וכולל לתאריך 25.2.2018

עלות הרשמה מאוחרת

החל מ 26.2.2018 ועד ה 25.4.2018

עלות הרשמה במקום

החל מ 26.4.2018

חבר באיגוד MSOA /EAONO / POLITZER / IOS – השתתפות מלאה 1800 ₪ 2160 ₪ 2385 ₪
רופא – השתתפות מלאה 2025 ₪ 2385 ₪ 2610 ₪
אודיולוגים – השתתפות מלאה 1260 ₪ 1620 ₪ 2070 ₪
מתמחה * – השתתפות מלאה 1260 ₪ 1620 ₪ 2070 ₪
מתמחה * – השתתפות יומית

13-14/5 15-16/5

630 ₪ 810 ₪ 1035 ₪
מקצוע שאינו בתחומי הרפואה / תעשייה 1260 ₪ 1620 ₪ 2070 ₪
סטודנט ** – השתתפות מלאה 900 ₪ 900 ₪ 1350 ₪
סטודנט ** – השתתפות יומית

13-14/5 15-16/5

450 ₪ 450 ₪ 675 ₪

 

דמי הרישום לכנס כוללים: השתתפות בקבלת הפנים ואישור השתתפות בכנס, השתתפות בהרצאות, תיק כנס, תג, ביקור בתערוכה, כיבוד בהפסקות וארוחת צהריים בהתאם ליום ההרשמה.

המחיר לרישום היומי תקף ליומיים 13-14 או 15-16 בלבד. אין הרשמה ליום אחד בלבד, וכל מי שמבקש להגיע רק ליום אחד, המחיר נותר בהינו.

סיור מתוכנן אחר הצהריים של 16 במאי 2018 – הסיור אינו נכלל בדמי הרישום ליומיים, אלא רק בדמי הרישום להשתתפות מלאה.
תעודת השתתפות – תינתן בכנס לפי בקשה.

*מתמחים מתבקשים להציג תעודה מתאימה או מכתב חתום ע”י מנהל המחלקה בעת ההרשמה

**סטודנטים (סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים לתואר שני או דוקטורט) מתבקשים לצרף צילום תעודת סטודנט בעת ההרשמה

מדיניות ביטול הרישום:
בקשות לביטול השתתפות צריכות להגיע בכתב למנהלת הרישום, גב’ מירה טרופ mtropp@paragong.com
במקרה של בקשה לביטול השתתפות אשר תתקבל עד לתאריך 13 במרץ 2018 – דמי הרישום יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך 20% מהתשלום.
במקרה של ביטול השתתפות בין התאריכים 14 במרץ 2018 ל-14 באפריל 2018 – דמי רישום יוחזרו בניכוי דמי ביטול בסך 50% מהתשלום.
ביטול השתתפות לאחר תאריך 15 באפריל 2018 – לא יוחזרו דמי הרישום.